وین ایران، هیجانی دیگر اولین موجودات زنده روی زمین - موجودات زنده
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
موجودات زنده

منبع: زیست شناسی سلولی پیشرفته ، تالیف پرهام جبارزاده
.
همه ما میدانیم اولین موجود زنده که می شده است نام موجود زنده به آن داد طبیعتا در سطح مولکولی بوده است.

مولکول هایی که تنها از RNA تشکیل یافته اند. ویروئید ها که امروزه بعنوان انگل گیاهان مشاهده می شوند ، موجوداتی هستند که هیچ چیز ندارند جز RNA. موجوداتی مشابه ویروئید ها احتمالا اولین موجودات زنده بوده اند..

در طی تکامل حیات ابتدا بیومولکول ها ایجاد شده اند. احتمالا اولین شکل حیات RNA بوده است. زیرا یک موجود زنده دارای سه ویژگی باید باشد: 1- تکثیر کند ؛2- دارای اطلاعاتی باشد که انها را به نسل بعد منتقل کند ؛ 3- دارای فعالیت کاتالیتیک (آنزیمی) باشد.

آن خصوصیتی که در مورد مولکول های منشا حیات الزامی است و ضرورت داشتن آن برای این مولکول ها ، کاملا منطقی بنظر می رسد ، توانایی کاتالیز واکنش هایی است که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به تولید مولکول های بیشتری از خود بیانجامد که خود کاتالیزور باشند. آن مولکول هایی که به موثرترین وجهی به تولید مقادیر بیشتری از نوع خود کمک کنند ، مواد خام موجود را مصرف کرده و مانع از تولید ترکیبات و پلیمرهای دیگر می شوند.

سیستم خود کاتالیز گر ویژگی های مهمی که در بالا به آن اشاره شد داراست. پلی پپتید ها (آنزیم ها) کاتالیزورهای توانمند موجودات زنده هستند ولی هیچ موردی دیده نشده است که یک پروتئین بتواند تولید پروتئین دیگری را با همان توالی کاتالیز کند.

گزینه دیگر RNA است. RNA دارای توالی است ، در بعضی ویروس ها ژنوم RNAیی وجود دارد که می تواند تکثیر نماید ، و بالاخره در ماهیت بعضی از RNA ها خاصیت آنزیمی کشف شده است. بعنوان مثالی از RNAی آنزیمی می توان به ریبوزوم ها اشاره کرد که rRNA بمیزان زیادی در سنتز پروتئین مشارکت می کند.
برو به ادامه مطلب
 

نتیجه- مولکول RNA دارای دو ویژگی است: 1- اطلاعات رمز شده ای دارد و با فرایند همانندسازی آنها را بفرزندان خود منتقل می نماید ؛ 2- ساختار تا خورده ویژه ای دارد که بکمک آن بطور انتخابی با مولکول های اطرافش برهم کنش می کند و به شرایط محدود محیط خود پاسخ می دهد. این دو ویژگی یکی اطلاعاتی (Informational) و دیگری عملکردی (Functional) از عناصر الزامی تکامل هستند. توالی نوکلئوتیدی یک مولکول RNA را می توان به ژنوتیپ و ساختار سه بعدی و تا خورده آن را می توان به فنوتیپ تشبیه کرد.

.
یک مولکول RNA اطلاعات ژنتیکی مربوط به پلی پپتیدی خاص را بشکل رمز شده حمل می نماید ، حال آنکه سایر مولکول های RNA ، نقش واسط یا آداپتور را ایفا کرده و هر کدام به اسید آمینه ویژه ای متصل می گردند. این دو نوع مولکول RNA با تشکیل جفت باز های مکمل با یکدیگر ، این امکان را فراهم می سازند تا توالی های نوکلئوتیدی (در RNA) اتصال اسید های آمینه ای را که توسط RNAهای واسط مهیا شده اند ، در قالب یک زنجیره پلی پپتیدی در حال رشد هدایت کنند. میلیاردها سال پیش نیز احتمالا پیشینیان و اشکال ابتدایی همین دو نوع مولکول RNA توانسته اند اولین سنتز پروتئین را بدون کمک پروتئین های دیگر به پیش برند. در ابتدای حیات مولکول RNA بطرزی ناشیانه تولید پروتئین هایی را کاتالیز کرده است که بعضی از این پروتئین ها بعدا به همانندسازی خود RNA کمک کرده اند.

مرحله حساس بعد ، تشکیل غشا است زیرا این مولکول های اولیه در معرض عوامل مخرب قرار دارند و باید محافظت شوند. اینجا بود که تجمع فسفولیپیدها شکل گرفت و ساختار غشایی اطراف مقداری از این مولکول های اولیه شکل گرفت. همچنین با نسخه برداری DNA از روی RNA اولین ژنوم های DNAیی پا به عرصه گذاشتند و یاخته هایی با ژنوم DNA ایجاد شدند.
در ادامه مسیر شکل گیری فرایند های متابولیکی (گلیکولیز ، تثبیت ازت ، فتوسنتز) بود. امروزه دهنده الکترون (احیا کننده) به سیستم های فتوسنتزی آب است ، ولی در موجودات فتوسنتزی اولیه ، این احیا کننده مولکول H2S بوده است. تا آن زمان زندگی بی هوازی بر روی کره زمین جریان داشت تا با فعالیت سیانوباکتری ها اولین تولید کننده های اکسیژن پدیدار شدند.بالاخره همزیستی پروکاریوت ها را با یوکاریوت ها داشته ایم که باعث تشکیل اندامک های میتوکندری و کلروپلاست شده اند و نهایتا تولید هسته را در ساختار های یوکاریوت ها داشته ایم که بدین ترتیب طی چند میلیاردسال یاخته یوکاریوت هوازی بوجود آمد.
.
موجودات ساده تر از ویروس ها نیز موسوم به ویروئید ها وجود دارند. ویروئید ها در یاخته های گیاهی دیده شده اند. آنها مولکول های حلقوی و کوچک RNA هستند. در واقع ویروئیدها را می توان RNA ویروس های بدون کپسید نامید. این موجودات با نسخه برداری RNA و پردازش آن تداخل می کنند.

نوشته شده در سه شنبه 88/11/13ساعت 11:45 عصر توسط امیر پویا خطابخش نظرات ( ) |
وین ایران، هیجانی دیگر


کد قالب جدید قالب های پیچک


وین ایران، هیجانی دیگر وین ایران، هیجانی دیگر